Regulamin serwisu GeniusOpinion.com

§ 1
Słownik pojęć

 1. Usługodawca – Hint Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000582498, NIP 5272772044, REGON 364654521; kapitał zakładowy 51 000 zł – w całości opłacony.
 2. Serwis – serwis internetowy należący do Usługodawcy, dostępny pod domeną GeniusOpinion.com.
 3. Uczestnik – każdy podmiot będący osobą fizyczną (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta) zarejestrowany w Serwisie.
 4. Użytkownik – każdy podmiot będący osobą fizyczną (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta) przeglądający zawartość Serwisu, w tym także Uczestnik.
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej (umowy o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
 6. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników i Uczestników w oparciu o niniejszy Regulamin, w tym w szczególności uczestnictwo w badaniach marketingowych i sondażach opinii publicznej, za pośrednictwem Serwisu.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin.
 8. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Serwisu.
 9. Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Serwisie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Usługodawcą a Uczestnikiem, której przedmiotem jest świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Uczestnika Usług.
 10. Newsletter - elektroniczna forma informacji rozsyłanej za pomocą poczty elektronicznej do Użytkowników Serwisu.

 

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres świadczonych Usług, warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego oraz zasady korzystania z Serwisu.
 2. Do zawarcia Umowy o świadczenie usług oraz korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 1. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Użytkownika uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Użytkownik i obciążają go osobiście.
 2. Usługodawca może porozumiewać się z Użytkownikiem, a Użytkownik z Usługodawcą poprzez pocztę e-mail (info@geniusopinion.com) oraz osobiście i pisemnie listem na adres Usługodawcy.
 3. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Usługodawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Użytkownika.
 1. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Serwisu, Użytkownik musi się zarejestrować. Rejestracja jest dobrowolna, ale jest konieczna do zawarcia Umowy o świadczenie usług z Usługodawcą. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Kolejne czynności zarejestrowanego Użytkownika realizowane są na podstawie logowania Użytkownika przez podanie adresu e-mail i hasła.
 2. Zakazuje się osobom korzystającym ze Serwisu (w tym Użytkownikom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

 

§ 3
Zasady uczestnictwa (zawarcia Umowy o świadczenie usług)

 1. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta przez Użytkownika z chwilą skorzystania z dowolnych Usług oferowanych przez Usługodawcę, które wymagają dokonywania rejestracji bądź logowania, w tym w szczególności Usługi polegającej na uczestnictwie w badaniach marketingowych i sondażach opinii publicznej.
 2. Skorzystanie z Usług przez Uczestnika za pośrednictwem Serwisu jest całkowicie dobrowolne.
 3. Uczestnikiem może zostać każda osoba, spełniająca warunki określone w § 2 ust. 2 Regulaminu, która w dniu Rejestracji ukończyła lat 15 i mieszka na stałe w Polsce. Osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą skorzystać z dowolnej Usługi za pośrednictwem Serwisu pod warunkiem wyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego.
 4. Rejestracja w Serwisie odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie głównej Serwisu, złożenie przewidzianych prawem oświadczeń poprzez zaznaczenie odpowiedniego „checkboxa” oraz kliknięcie w przycisk „Zarejestruj moje konto”. Usługodawca umożliwia również Rejestrację z wykorzystaniem posiadanego profilu na portalu Facebook albo Google+.
 5. Uczestnik wypełniając formularz Rejestracji w Serwisie oświadcza, że podane w nim dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym.
 6. Po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego Uczestnik otrzymuje od Usługodawcy wiadomość email zawierającą link, którego kliknięcie jest niezbędne celem potwierdzenia dokonania Rejestracji w Serwisie.
 7. Na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail Uczestnik otrzymuje zaproszenia do udziału w ankietach. Zaproszenie zawiera link do ankiety, przewidywany czas trwania ankiety oraz informację o wynagrodzeniu, Przydzielenie ankiet poszczególnym Uczestnikom dokonywane jest wyłącznie przez Usługodawcę na podstawie informacji podanych przez Uczestnika w procedurze Rejestracji, a następnie w profilu Uczestnika znajdującym się w Serwisie.
 8. Uczestnik otrzymuje zaproszenie nie częściej niż raz na 3 dni, w zależności od tematyki przeprowadzanych ankiet.

 

§ 4
Prawa i obowiązki Uczestnika

 1. Uczestnik zobowiązuje się do aktywnego uczestniczenia w wypełnianiu ankiet, które otrzymuje na podany podczas Rejestracji adres e-mail.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do udzielania prawdziwych i rzetelnych odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie. Udzielenie odpowiedzi w sposób nierzetelny i niezgodny z prawdą stanowi naruszenie zasad Regulaminu.
 3. Uczestnik ma prawo odmówić udziału w ankiecie, do której został zaproszony. Odmowa udziału w trzech kolejnych ankietach, do których Uczestnik otrzymał zaproszenie, stanowi naruszenie zasad Regulaminu.
 4. Uczestnik otrzymuje wynagrodzenie za rzetelne i zgodne z prawą wypełnienie ankiety. Kwota wynagrodzenia jest podawana każdorazowo w zaproszeniu do wzięcia udziału w ankiecie i zależy od ilości pytań w ankiecie. Kwota wynagrodzenia jest automatycznie dodawana do profilu Uczestnika w Serwisie po wypełnieniu ankiety zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Uczestnik może wypłacić wynagrodzenie na wskazany przez siebie rachunek bankowy po zgromadzeniu na profilu w Serwisie kwoty minimum 40 złotych. Wynagrodzenie przekazywane jest za pośrednictwem systemu PayPal.

 

§ 5
Reklamacje

 1. Uczestnikowi w sprawach dotyczących realizacji Usług przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 1. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres Usługodawcy lub za pośrednictwem maila: info@geniusopinion.com.
 1. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty e-mail – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.
 2. Składając reklamację Usługodawca zaleca podanie danych kontaktowych Uczestnika oraz dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Usługodawcy.
 3. Usługodawca rozpozna reklamację w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji bądź za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym.
 4. W procedurze reklamacji Usługodawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.
 5. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), narzędziem służącym pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE jest platforma ODR (Online Dispute Resolution). Jest ona dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter bezpłatny i dobrowolny.

 

§ 6
Rozwiązanie umowy oraz odstąpienie od umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
 2. W dowolnym momencie Uczestnik ma prawo rozwiązać Umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie stosownej dyspozycji na adres e-mail Usługodawcy (info@geniusopinion.com) bądź poprzez zaprzestanie korzystania z Usług.
 3. Uczestnik będący Konsumentem (w myśl art. 221 Kodeksu cywilnego) ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje jednak Konsumentowi w przypadkach świadczenia Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 4. Odstępując od umowy Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:
Hint Group Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa
e-mail: info@geniusopinion.com

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

………………………………………………………………………………………..

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

…………………………………………………………………………………………

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

…………………………………………………………………………………………

– Adres konsumenta(-ów)

…………………………………………………………………………………………

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

 1. Oświadczenie o odstąpieniu powinno może zostać złożone pisemnie na adres Usługodawcy, tj. Hint Group Sp. z o.o. , ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, bądź mailowo na adres: info@geniusopinion.com.
 2. Uczestnik nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni.
 3. Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną w przypadku:
 4. naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, po wcześniejszym skierowaniu do Uczestnika przez Usługodawcę wezwania do zaniechania tychże naruszeń i braku reakcji na to wezwanie w terminie 3 dni od daty jego wysłania,
 5. umieszczania przez Uczestnika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. O rozwiązaniu umowy Usługodawca poinformuje Uczestnika najpóźniej w terminie 24 godzin od rozwiązania.

 

§ 7
Ochrona danych osobowych i prywatności

Postanowienia w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności oraz Newslettera znajdują się w zakładce „Polityka prywatności”.

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Użytkowników w wersji elektronicznej na stronach Serwisu GeniusOpinion.com (zakładka „Regulamin”) i obowiązuje w niniejszej wersji od 15 czerwca 2016 r.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi treści zawieranej umowy następuje poprzez:
 5. udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 8 ust. 3 Regulaminu,
 6. przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail.